Thiền Tông Học

Thiền Tông Học

Thiền Tông Học

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Phật tánh không nay không xưa

Phật tánh không thêm, không bớt, không thừa

Người thấy sanh tử dây dưa

Hai thứ không chạm chỗ xưa Niết Bàn.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Thiền Tông chẳng kiếm chẳng tìm

Chẳng quán, chẳng tưởng nhận liền tánh nghe

Tánh nghe, tánh thấy là bè

Đưa Người Thanh tịnh về miền quê xưa.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Như Lai dạy rõ cụ rằng

Ngọc châu như ý ở hằng nơi ta

Dù tìm được gần hay xa

Ngọc châu như ý thật là bỏ đi.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

- Tri kiến lập tri tức vô minh bổn

Tri kiến bất lập tri, tức tánh Niết Bàn

- Thiền tông không quán tưởng cầu

Ngồi thiền vạn kiếp vẫn sâu luân hồi.

Phật Hoàng Trần Nhân Tông dạy

Vọng tưởng mà cầu huyền linh

Là tìm sanh tử để mình vui chơi

Thiền tông Phật bảo mình Thôi

Thôi đi tất cả hết rồi trầm luân.

Phật Hoàng Trần Nhân Tông dạy

Tu Thiền mà Quán hay cầu

Chẳng khác đốt lửa giữa bầu bão giông

Thiền tông mà cố dụng công

Dụng công mà được bỏ sông cho rồi.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Cuộc sống hiện tại của ông

Là sống Nhân quả nên ông khổ sầu

Dù sống cao sang đến đâu

Cũng là luân chuyển không đâu an nhàn.

ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI DẠY

ĐẦU TIÊN NHƯ LAI THUYẾT ĐẠO MẦU

CÁC ÔNG TRIỆT NGỘ CHỖ THÂM SÂU

NHƯ LAI MỪNG CÁC ÔNG THẤU HIỂU

NGỌC CHÂU NHƯ Ý CHẲNG TÌM, CẦU.

ĐỨC LỤC TỔ HUỆ NĂNG DẠY

BỒ ĐỀ VỐN KHÔNG CÂY

SÁNG KHÔNG PHẢI NHỜ ĐÀI

XƯA NAY KHÔNG PHẢI VẬT

CHỖ NÀO DÍNH BỤI NHƠ.

NĂM ANH EM NGÀI KIỀU TRẦN NHƯ NÓI

DỤNG CÔNG TÌM KIẾM PHẬT LÀM CHI

TRỰC NHẬN CHÂN TÂM NGỘ TỨC THÌ

TRẦN KIA SAO SUYẾN PHẢI LÌA BỎ

TÂM KIA TỊNH SÁNG NHẬN NGAY ĐI.

ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI DẠY

THIỀN THANH LÀ NHẤT TỰ THIỀN

BUÔNG, DỪNG, THÔI, DỨT HẾT LIỀN TỬ SANH

Ở TRONG VẬT LÝ ĐUA TRANH

ĐUA TRANH CÀNG MẠNH TỬ SANH, KÉO MÌNH.

ĐỨC PHẬT HOÀNG TRẦN NHÂN TÔNG DẠY

THIỀN TÔNG THANH TỊNH MÀ TÙY DUYÊN

ĐÓI ĐẾN THÌ ĂN MỆT NGỦ LIỀN

TRONG NHÀ CÓ BÁU THÔI TÌM KIẾM

ĐỐI CẢNH VÔ TÂM CHỚ HỎI THIỀN.

Các bài khác
Trên Trời Dưới Trời, duy chỉ cái CHÂN NGÃ là quý hơn hết!

Trên Trời Dưới Trời, duy chỉ cái CHÂN NGÃ là quý hơn hết!

 

KÍNH MỪNG PHẬT ĐẢN:

Nam Mô Giáo Chủ Ta Bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Đức Thế Tôn:

Hôm nay, kỷ niệm ngày Đản sanh của Ngài, chúng con có: Hương, đăng, hoa, trà, quả và nhiều phẩm vật dâng cúng,  kính xin Đức Thế Tôn và Mười phương chư Phật chứng minh:

Trước hết chúng con xin

DÂNG HƯƠNG:

Khói hương bay khắp bầu  trời xanh
Rốt ráo tâm con bổn nguyện lành
Trên khói hương này xin Phật ngự
Chứng cho đệ tử tấm  lòng thành.

KÍNH MỪNG PHẬT ĐẢN

(CUỘC ĐỜI, TU HÀNH VÀ DẠY  ĐẠO CỦA NGÀI):

Ngày xưa tại nước Ca Tỳ
Có vua Tịnh Phạn trị vì muôn dân
Đức thanh, trọng nghĩa xa gần
Ma Da Hoàng Hậu xa gần kính cung.O

Mùng tám tháng tư lâm bồn
Đản sanh Thái Tử khôi ngô vẹn toàn
Đặt tên là Tất Sĩ Hiền
Thông minh xuất chúng không ai hơn Ngài.O

Lớn lên hiện rõ người tài
 trong Hoàng Tộc không ai hơn Người
Người trong Hoàng tộc vui tươi
Ở ngoài Thiên hạ nhiều  người lầm than!O

Phần nhiều đau khổ vô vàn
Nhiều người cùng cực không an muôn phần
Ngài hỏi Hoàng tộc xa gần
Cách nào để giúp hết người lầm than.O

Hoàng tộc nói ở Thế gian
Đây là số phận đã an mọi người
Thái Tử nghe vậy không  vui
Mà nghe trong dạ bùi ngùi không an.O

Ngài trình cho Đức Phụ Hoàng
Xin cha giải rõ các phần con nghi
Đức vua không biết nói gì
Liền mời Hoàng tộc giải thì cho con.O

Hoàng tộc trên dưới  không còn
Không ai giải được lời nghi của Ngài
Thiên hạ: Giáo sĩ người tài
Giải được thắc mắc ở ngoài Thế gian.O

Đức vua nghe vậy liền mời
Uất Đầu Lam Phất đứng đầu Thánh nhân
Giáo sĩ khi đến Hoàng triều
Đức vua liền nói những điều Hoàng Cung.O

Nếu Thầy giải được tôi mừng
Sẽ được ban thưởng Thầy đừng ngại chi
Còn không biết được tức thì
Xin rời Đại Sảnh, thăm Vì vua thôi.O

Giáo sĩ nói dễ như chơi
Kính mời Bệ hạ hỏi thời ý đi
Vua rằng: không phải ý tôi
Mà của Thái tử tên thời Đạt Đa.O

Giáo sĩ liền nói ý ra
Bất luận ai hỏi, thì Ta giải liền
Dù cho cao tận trên Thiên
Tôi đây sẵn liền giải đáp ra ngay.O

Thái tử liền có trình  bày:
Ở trong Thiên hạ có hai hạng người?
Người khôn, người dại hai nơi
Người giàu kẻ khó xin thời giải phân?O

Tại sao Trời lại bất công?
Người ăn không hết, kẻ lần không ra?
Thầy biết thì cứ nói ra
Còn nếu không biết xin ra cửa về!O

Giáo sĩ tâm trí nặng nề
Làm sao giải được phải về tu thêm
Đức vua đành phải lặng im
Để cho Thái tử tìm đường giải thông.O

Ngài liền từ giã Vua Cha
Cùng là Thê, Tử xuất gia tu hành
Khởi đầu khổ hạnh bị xanh
Đến khi kiệt sức, không sanh đạo mầu.O

Ngài liền chấn chỉnh không cầu
Tạm dùng ít sữa của nàng Mục chăn
Bỗng nhiên sức khỏe có tăng
Dụng công tu Tưởng để tìm cho ra.O

Thành công Quán, Tưởng rất xa
Những thứ thắc mắc chưa ra chút nào
Tìm học những lý tuyệt cao
Lý luận tuyệt đỉnh không ai hơn Ngài.O

Những thứ mà Ngài đã nghi
Dụng công  thêm nữa để tri cho tường
Nhìn được ở tận Mười phương
Cũng chưa biết được, tỏ tường bốn nghi.O

Ngài liền Thanh tịnh tức thì
Bỗng tâm phát sáng tỏ tường bốn nghi
Thử đi thử lại không nghì
Rơi vào “Bể tánh” các nghi không còn.O

Đứng lên tìm các bạn hiền
Chỉ pháp tu Thiền để về “Nhà xưa”
Chín bạn tu Thiền trước kia
Dạy những vị ấy pháp tu “Bụi trần”.O

Chín vị ngộ được trọn phần
Trình ngộ của mình với Sĩ Đạt Ta
Thái tử  liền nói hết ra
Cổ Nhiên Đăng Phật chứng ta chỗ này.O

Các ông phụ giúp ta xây
Giáo đoàn Phật giáo, bày đây tu Thiền
Các vị bạn cũ nói liền
Đồng ý, nhưng phải chư Thiên chứng giùm.O

Thái tử phải nhờ vị Thần
Xác nhận: Ngài  chứng tuyệt phần Tam minh
Chín vị tu trước vững tin
Lập ra Giáo đoàn  giảng dạy Thiền Thanh.O

Thái tử dạy rõ tu Thiền
Chín vị nhận được thấy thiêng vô cùng
Các vị trình ngộ của mình
Chính tâm Thanh tịnh là đây Cội nguồn.O

Chín vị nhận được lệ tuôn
Chảy ra nước lệ không buồn không vui
Chín vị ai cũng ngậm ngùi
Không ngờ mình chứng tuyệt mùi Thiền thanh.O

Nhìn trong Tam giới như tranh
Ai thích ngắm nhìn là bị trầm luân
Do vậy, Ngài bảo phải “Dừng”
Chỉ cần Thanh tịnh là đây Niết bàn.O

Để cho những  người Thế gian
Biết cách tu Thiền của Phật Thích Ca
Các ông nói lại lời ta
Không theo vật chất không va luân hồi.O

Tu Thiền đơn giản vậy thôi
Nếu Tìm hay Kiếm vào đời trầm luân
Lần nữa ta bảo phải “Dừng”
Chính tâm Thanh tịnh là đây Cội nguồn.O

Thiền Thanh thiên hạ bảo cuồng!
Ngài dạy tu Thiền Quán, Tưởng, Cầu Mong
Tu Quán, tu Tưởng trong lòng
Thành tựu được rồi  là có Thần thông.O

Các Thầy nhận được thong dong
Đi ra nhiều nước dạy xong pháp này
Tiếp theo Ngài dạy Luận bàn
Nói ra cạn lẽ Thế gian không bì.O

Ở trong Thiên hạ nói gì
Cũng không bì được lời Ngài nói ra
Vì đây Triết lý Thích Ca
Thiên thượng Thiên hạ chỉ ra lẽ này.O

Kế tiếp Ngài dạy tu Tìm
Dụng công Nghi, Tìm ở khắp Thế gian
Khi tâm được định thênh thang
Thấy trong Vũ trụ  Thế gian là vầy.O

Ba pháp Thiên hạ chưa vừa
Cầu mong Phật dạy con  ưa an bình
Phật rằng: các ông lặng thinh
Khi được Thanh tịnh niệm liền danh A.O

A đó là Phật Di Đà
Có siêu Thần lực rước người thích vui
Về nơi Tịnh Độ thật vui
Chim  muông ca hót hoa thời ngọc sang.O

Mặt đất tương tợ như vàng
Đở  chân người bước vô vàn yêm chân
Sáng ra không phải đi mần
Chỉ cần đi cúng các tầng Phật xưa.O

Nhiều người nghe vậy rất ưa
Niệm Phật đến nổi quên trưa quên chiều
Được vậy thành tựu rất nhiều
Nhiều người ham muốn cũng chưa vừa lòng.O

Làm sao có đặng Thần thông
Mà thật kỳ bí ở trong núi rừng
Vì vậy Ngài dạy “Mật truyền”
Niệm câu Thần chú linh thiêng vô cùng.O

Người niệm: thấy rất lạ lùng!
Khi niệm liên tục thì bùng huyền linh.
Năm pháp Ngài dạy tận cùng
Tất cả đều bỏ vì trong luân hồi!O

Sau cùng Ngài dạy pháp “Thôi”
Chỉ cần Thanh tịnh ở nơi tâm mình
Tu Thiền Phật dạy núi  Linh
Là Thiền Thanh tịnh tuyệt linh cõi này.O

Thiền Thanh Phật dạy như vầy
Khi Thấy, chỉ Thấy, Thấy vầy mà thôi
Thiền Thanh không đứng không ngồi
Không Quán, không Tưởng luân hồi lìa ngay.O

Thiền Thanh Đức Phật chỉ bày
Chỉ cần Thanh tịnh vào ngay Niết bàn
Tất cả những chuyện Thế gian
Không dính không mắc không màng đến chi.O

Ngày xưa Đức Phật dạy thì
Tâm mình Thanh tịnh là  y Niết bàn
Ngài dạy như vậy rõ ràng
Sống với Tánh Biết là an muôn đời.O

Trực nhận Tánh Thấy tức thì
Luân hồi nhiều kiếp làm chi theo mình
Tu Thiền không phải lặng thinh
Khi Thấy cứ Thấy mình  đừng  chạy theo.O

Tu Thiền đừng sợ giàu nghèo
Không gieo nghiệp quả làm sao theo mình
Thiền Thanh không phải lặng thinh
Mà Thấy cứ Thấy cái nhìn để yên.O

Những chuyện phiền não triền miên
Không dính không mắc  là yên được liền
Thiền Thanh Đức Phật dạy riêng
Những ai đại phúc nhận liền Thiền Thanh.O

Niết bàn là ở trong lòng
Không theo vật chất là xong luân hồi
Thế kỷ ba mươi đến rồi
Hoa Thiền chấm dứt hết rồi tại đây.O

Chúng con nghe dạy của Thầy
Cúi đầu ba lạy xin Thầy chứng minh.OOO

HỒI HƯỚNG:

Kính  mừng Phật Đản xong rồi
Nguyện đem công đức vào đời chúng con
Chúng con nhất quyết lòng son
Quyết tu Thanh tịnh không còn trầm luân.O

Phật dạy chúng con chỉ “Dừng”
Tâm con Thanh tịnh luân hồi “Dừng” ngay
Hôm nay tại Tiểu Linh Đài
Kính xin Đức Phật nhận ngay lời này.O

Chúng con kính nguyện tại đây
Luân hồi, sinh tử đứt dây buộc ràng
Đời con đã hết gian nan
Cũng nhờ Đức Phật chỉ đàng Thiền tông.O

Tâm con hiện tại đã không
Nhất quyết một lòng thực hiện Thiền tông
Dù cho Thế giới  hoại không
Hư không có hoại lòng con vẫn bền.O

Nhờ Phật con đã đứng lên
Luân hồi sinh tử vượt lên được rồi
Đời con đại phúc Phật ơi!
Hôm nay sinh tử  “Dứt” rồi với  con.OOO

Nam mô Giáo chủ Ta bà Bồn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.  (3 Lần)

BAN QUẢN TRỊ CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU (SƯU TẦM).

Từ khóa:

 

 


 

NƠI TU TẬP GIÁC NGỘ VÀ GIẢI THOÁT

Bản quyền thuộc: thientong.com.vn

Website: http://thientong.com.vn - Email: chuathientongtandieu@gmail.com

Nơi dành cho những ai muốn Giác ngộ - Giải thoát.

 


            

Copyright © 2017 THIENTONG. All Rights Reserved.Design by Nina Co, Ltd
Đang online: 2 | Hôm nay: 114 | Hôm qua: 265 | Tổng truy cập: 801863
Đặt câu hỏi trực tuyến